משלוחים חינם בקנייה מעל 300 ש”ח

תקנון

תקנון ומדיניות

“מריונטה” הינה חנות הפועלת באמצעות מסחר מקוון באינטרנט המאפשרת לצד ג’ (להלן- “הלקוח”) לרכוש בגדים, נעליים צעצועים, משחקים ופריטי עיצוב שונים המוצגים באתר האינטרנט של מריונטה (להלן: “המוצרים”). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באמצעות רכישה מאובטחת באתר האינטרנט של מריונטה.
 
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח (להלן “לקוח”) באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין “מריונטה”. על כן, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 • גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לבצע כל רכישה באמצעות האתר.
 • הגשת פרטים כוזבים על ידי לקוח בעת ההזמנה מהאתר הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה ויידרש ליצור קשר עם שרות הלקוחות של “מריונטה” לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחושבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה ההזמנה מבוטלת.
 • “מריונטה” תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת הלקוח שנקלטה בעת ביצוע ההזמנה בהתאם לפרטים שהוקלדו בעת הגשת הצעת הלקוח, תוך המועדים הנקובים ב”משלוחים ואספקה” באתר.
 • “מריונטה” מתחייבת לספק רק עבור מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
 • “מריונטה” לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהיה “מריונטה” רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
 • מועדי אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף “משלוחים ואספקה” כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
 • במידה ולא הגיע המוצר אל הלקוח בתקופת האספקה המפורטת באתר אזי הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית ל”מריונטה”. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, הרי ש”מריונטה” מתחייבת להחזיר ללקוחאת התשלום אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ולאחר בדיקת נכונות התלונה ברישומי “מריונטה” וקבלת אישור היעדר מסירה מחברת השליחויות.
 • בעת אספקת המוצר, רשאי השליח לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 • בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ללא שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לסניף “מריונטה” בכתובת המצוינת בהזמנה על חשבונו. מובהר בזאת כי דמי המשלוח לא יוחזרו.
 • כל לקוח רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • הלקוח הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תתאפשר הזמנת מוצרים באתר.
  • הלקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא “מריונטה” רשאית למנוע מלקוח מלהשתתף ברכישות באתר ע”י ו/או מלהגיש בכל אחד מהמקרים הבאים: – הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין, הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון, הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון, הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב”מריונטה” או בפעילות התקינה של האתר, בכוונת הלקוח למכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

ביטול עסקה/מכירה

 • ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם
 • ברכישת פריטים בהזמנה אישית , לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ובכלל זה “טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה”.
 • ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ל-“מריונטה”. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהתקבל אישור “מריונטה” לביטול העסקה וכן ובמצטבר שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ללא שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 • לא יוחזרו דמי המשלוח ותחוייב עמלת טיפול כמופיע בתקנות הרלוונטיות.
 • “מריונטה” תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
  • במקרה ונפלה בהצעה טעות סופר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  • אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג’ כלשהו.
  • אם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
  הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה
  ציינו בעת ביצוע ההזמנה.
 • אם לאחר ביצוע ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית “מריונטה” לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור “מריונטה”ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
 • אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מריונטה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן “מריונטה” נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
  כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
 • “מריונטה” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות מבצעים ואת הזכות לבצע שינוי במחירי מוצרים. שינוי במחיר המוצר לא יחול רטרואקטיבית על הזמנה שהושלמה לפני שינוי המחיר.
 • התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 22/10/2013 וניתן לשינוי בכל עת ע”י “מריונטה” על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מחיקת נתוני משתמש

באפשרותך להסיר את נתוני המשתמש שלך ששמורים אצלינו. בקשת המחיקה תכנס לתוקפה בתוך פרק זמן סביר ממועד הזנתה וכל נתוני המשתמש שמזהים אותך ימחקו לאלתר.

תפריט נגישות

אשמח לדעת כשהמוצר חוזר למלאי הנה המייל שלי

No fields found, please go to settings & save/reset fields

בואי נהיה חברות!

הירשמי לניוזלטר שלנו וקבלי
5% הנחה קבועה על כל הזמנה באתר.
תהיי הראשונה לדעת על מבצעים מיוחדים ועוד הפתעות.

 

יש לנו הרגשה שזוהי תחילתה של ידידות מופלאה